10 jobb inom kemi

10 jobb inom kemi

Ämnet kemi är mycket brett och det finns flera olika grenar inom kemin, det innebär också att vad du kan jobba med som kemist är väldigt varierande. Ta gärna en titta på en hemsida för personer som letar jobb Här kommer tio olika jobb inom kemi som du kan jobba med. 1.    Läkemedelskemist Som läkemedelskemist har du en karriär inom läkemedelsindustrin, och du kommer att arbeta mycket med organiska synteser. Du tar läkemedelsindustrin framåt, något som är livsviktigt för oss människor och kan vara vägen till att bota sjukdomar som idag är obotliga. Din arbetsplats kommer troligen att vara på en forsknings- eller utvecklingsavdelning hos ett privat företag. Kanske blir du nästa nobelpristagare i kemi? 2.    Miljöansvarig Om du brinner för miljön och vill kämpa mot ett bättre klimat bör…
Read More
TBT – Tributyltenn

TBT – Tributyltenn

TBT är en organisk förening som är skadlig både för miljön och för människors hälsa. Föreningen är nu mera förbjuden men mätningar visar att höga halter av TBT fortfarande kan hittas i småbåtshamnar, något som tyder på att det fortfarande påverkar naturen. Läs vidare för att lära dig mer om TBT. Vad är TBT – Tributyltenn? TBT eller Tributyltenn som det egentligen heter är en organisk förening som tidigare har använts i bottenfärg på båtar. Den organiska föreningen togs ursprungligen fram för att bekämpa parasitsjukdomen snäckfeber. Detta genom att utrota den vattenlevande snäckan som är mellanvärd för parasitmasken Schistosama. Man upptäckte sedan att det tog död även på andra vattenlevande organismer, vilket ledde till att det började användas till bottenfärg på båtar för att skydda båten. Är TBT – Tributyltenn…
Read More
Koldioxidekvivalenter

Koldioxidekvivalenter

Det är inte enbart utsläpp av koldioxider som har en påverkan på klimatet och växthuseffekten, utan även andra växthusgaser. Ett mått som används för att på ett enkelt sätt kunna jämföra de olika gasernas klimatpåverkan är koldioxidekvivalenter. Läs vidare för att lära dig mer om koldioxidekvivalenter. Vad är koldioxidekvivalenter? Koldioxidekvivalenter är ett mått man använder för att enkelt kunna jämföra hur mycket olika växthusgaser bidrar till förstärkt växthuseffekt. När man anger utsläppen från en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma effekt på klimatet. Vilka är de andra växthusgaserna? De andra växthusgaserna som ökar och har en klimatpåverkan är främst metan, lustgas och vattenånga. Vattenånga är den växthusgas det finns allra mest av naturligt i atmosfären, men ökar ännu mer ju varmare…
Read More
Växthuseffekten

Växthuseffekten

Idag talas det mycket om växthuseffekten, att den påverkar miljön negativt och att den ökar. Men vad innebär egentligen växthuseffekten, hur uppstår den och varför ökar den? Allt detta går vi igenom i den här artikeln. Vad är växthuseffekten? Växthuseffekten är den effekt som uppstår när växthusgaser, så som koldioxid, metan och vattenånga släpps ut i atmosfären och absorberar värmestrålning som är på väg att lämna jorden. Värmen hålls då kvar på jorden och håller den varm. Växthuseffekten är absolut nödvändig för att vi ska kunna leva på jorden. Utan den naturliga växthuseffekten skulle jorden i genomsnitt vara 30 grader kallare än vad den är idag. Varför är växthuseffekten dålig? Problemet är vi nu har en förstärkt växthuseffekt som är mycket starkare än den naturliga, vilket innebär att mer värmestrålning…
Read More
Bilavgaser

Bilavgaser

Att bilavgaser är dåliga både för oss och för miljön har nog de flesta koll på idag. Men vad innehåller egentligen bilavgaser som gör att de är så hälsoskadliga? Och vilken påverkan har de på miljön? Detta går vi igenom i denna artikel. Vad består bilavgaser av? Bilavgaser innehåller flera olika föroreningar och brukar delas in som gasformiga föroreningar och som partikelformiga formiga föroreningar. Gasformiga föroreningar i avgaser: kvävedioxider (NOx) kolmonoxid (CO) Kolväten (HC) koldioxid (CO2) Svaveloxider (SOx) Partikelformiga föroreningar i avgaser: svart kol polycykliska aromatiska kolväten (PAH) metallföreningar ultrasmå partiklar. Hur påverkar bilavgaser miljön? Bilavgaser har negativ påverkan på miljön av flera anledningar. Det största utsläppet från avgaserna är koldioxid, som vi vet har en mycket negativ påverkan genom att öka växthuseffekten på jorden. Både kväveoxider och svaveloxider har…
Read More
Silver och dess kemi

Silver och dess kemi

Silver är en metall som många av oss tycker om, kanske speciellt i form av olika smycken. Men vad är egentligen silver, vad består det av och vad har silver för kemiska egenskaper? Det går vi igenom i den här artikeln. Silver är ett grundämne Silver är ett grundämne, närmare bestämt ett metalliskt grundämne och tillhör gruppen ädelmetaller och myntmetaller. Den kemiska beteckningen för silver är Ag och kommer från latinets argentum som betyder pengar. Kemiska egenskaper för silver Silver är en övergångsmetall och är en glimrande vit metall. Fakta om silver: Densitet: 10 490 kg/m3 Tecken: Ag Kokpunkt: 2 163 °C Smältpunkt: 961,78°C Silver har mycket låg resistans och används därför som elektriska ledare när kravet på just mycket låg resistans är ett krav. Silver har även en hög värmeledningsförmåga. Historia…
Read More
Miljökemi

Miljökemi

Precis som med alla de andra ämnen inom naturvetenskapen finns det många grenar inom kemin. I den här artikeln går vi igenom vad miljökemi innebär och även vilka utbildningar som finns för dig som vill arbeta inom området. Vad är miljökemi? Miljökemi är det vetenskapliga studiet av komplicerade processer som sker i naturen. Traditionellt räknas miljökemin inte som en gren inom kemin utan snarare som en tvärvetenskaplig disciplin. Men i takt med att larmrapporter om miljöförstöring kommit har det blivit en mer och mer erkänd gren inom kemin. Vad ingår i miljökemi? Inom miljökemin studerar naturliga processer som äger rum i naturen. Stort fokus ligger på vad som händer med dessa processer när de får påverkan av miljöfrämmande ämnen, så som kemikalier i föroreningar, kemikalieutsläpp och i bekämpningsmedel som används…
Read More
5 vinnare av nobelpriset i kemi

5 vinnare av nobelpriset i kemi

Nobelpriset i kemi är ett mycket ädelt pris att vinna och något många kemister drömmer om. Det första nobelpriset delades ut år 1901 och under årens gång har 115 priset delats ut, ibland till en ensam pristagare och ibland till flera personer som har samarbetat. I den här artikeln presenterar vi fem vinnare av nobelpriset som på ett eller annat sätt sticker ut från mängden. Många av pristagarna har arbetat med olika kemijobb, många har även varit professorer inom flera ämnen. 1.    Jacobus Henricus van ’t Hoff - år 1901 Han var den allra första nobelpristagaren i kemi och tilldelades priset för sina upptäckter om de lagar som styr viss kemisk dynamik och osmotiskt tryck. Han var född i Rotterdam i Nederländerna och verkade som professor i kemi, mineralogi och…
Read More
Koldioxidhalter i luften

Koldioxidhalter i luften

Ofta pratas det idag om koldioxidutsläpp och att koldioxidhalterna är allt för höga i luften idag. Men vad är egentligen koldioxidhalter och vad menas med att ha ökat? Allt detta går vi igenom i denna artikel. Vad är koldioxidhalter? Koldioxidhalt innebär mängden koldioxid som finns i vår atmosfär. Koldioxid som har den kemiska beteckningen CO2 är en kemisk förening mellan kol och syre och är en luktfri och färglös gas. Koldioxiden bildas vid förbränning av kolhaltiga bränslen. Vad är koldioxidhalten i atmosfären? Koldioxidhalten i atmosfären ligger på cirka 400 ppm (alltså part per millions) men kan i miljöer med mycket utsläpp från exempelvis industrier, trafikleder och liknande uppgå till hela 800 ppm. Det är vanligt att storstadsmiljöer har högre koldioxidhalt i luften än mera glesbefolkade områden. Koldioxidhalten i luften ökar…
Read More